A minimal commenting system for static blogs using external Mastodon or API compatible server
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

9 lines
1.9 KiB

{
"version": 3,
"mappings": ";AAAA,AAAA,CAAC,CAAC;EACA,WAAW,EAAE,UAAU;CAAG;;AAE5B,AAAA,EAAE,EAAE,EAAE,CAAC;EACL,UAAU,EAAE,MAAM;CAAG;;AAEvB,AAAA,IAAI,CAAC;EACH,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,qBAAqB,EAAE,cAAc;EACrC,QAAQ,EAAE,GAAG;EACb,OAAO,EAAE,KAAK;CAAG;;AAEnB,AACE,SADO,CACP,OAAO,CAAC;EACN,QAAQ,EAAE,QAAQ;CAAG;;AAFzB,AAGE,SAHO,CAGP,QAAQ,EAHV,SAAS,CAGG,WAAW,CAAC;EACpB,aAAa,EAAE,IAAI;CAAG;;AAJ1B,AAKE,SALO,CAKP,QAAQ,CAAC;EACP,WAAW,EAAE,cAAc;CAEA;;AAR/B,AAOI,SAPK,CAKP,QAAQ,AAEL,UAAU,CAAC;EACV,OAAO,EAAE,WAAW;CAAG;;AAR7B,AASE,SATO,CASP,QAAQ,CAAC;EACP,WAAW,EAAE,GAAG;CAAG;;AAVvB,AAWE,SAXO,CAWP,CAAC,CAAC;EACA,MAAM,EAAE,IAAI;CAAG;;AAZnB,AAaE,SAbO,CAaP,CAAC,CAAC;EACA,eAAe,EAAE,IAAI;EACrB,KAAK,EAAE,IAAI;CAAG;;AAflB,AAgBE,SAhBO,CAgBP,MAAM,CAAC;EACL,MAAM,EAAE,GAAG;CAAG;;AAjBlB,AAkBE,SAlBO,CAkBP,OAAO,CAAC;EACN,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,qBAAqB,EAAE,UAAU;EACjC,kBAAkB,EAAE,cAAc;EAClC,QAAQ,EAAE,IAAI;CASK;;AA/BvB,AAuBI,SAvBK,CAkBP,OAAO,CAKL,OAAO,CAAC;EACN,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,SAAS,EAAE,aAAa;EACxB,MAAM,EAAE,IAAI;CAAG;;AA1BrB,AA2BI,SA3BK,CAkBP,OAAO,CASL,KAAK,CAAC;EACJ,KAAK,EAAE,KAAK;EACZ,WAAW,EAAE,IAAI;CAAG;;AA7B1B,AA8BI,SA9BK,CAkBP,OAAO,CAYL,KAAK,AAAA,OAAO,CAAC;EACX,OAAO,EAAE,GAAG;CAAG;;AA/BrB,AAgCE,SAhCO,CAgCP,KAAK,CAAC;EACJ,KAAK,EAAE,KAAK;CAAG;;AAjCnB,AAkCE,SAlCO,CAkCP,WAAW,CAAC;EACV,OAAO,EAAE,YAAY;EACrB,KAAK,EAAE,KAAK;EACZ,gBAAgB,EAAE,IAAI;EACtB,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,OAAO,EAAE,SAAS;CAGM;;AA1C5B,AAwCI,SAxCK,CAkCP,WAAW,AAMR,MAAM,CAAC;EACN,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,WAAW,EAAE,IAAI;CAAG;;AA1C1B,AA2CE,SA3CO,CA2CP,MAAM,CAAC;EACL,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,GAAG,EAAE,GAAG;CAYiB;;AA3D7B,AAgDI,SAhDK,CA2CP,MAAM,AAKH,MAAM,CAAC;EACN,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,UAAU,EAAE,OAAO;EACnB,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,KAAK,EAAE,CAAC;EACR,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,KAAK,EAAE,KAAK;EACZ,gBAAgB,EAAE,IAAI;EACtB,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,OAAO,EAAE,SAAS;CAAG",
"sources": [
"style.sass"
],
"names": [],
"file": "style.css"
}